Skip to main content

Checklista - Krisledare

Här hittar du vad ska göra som krisledare.

 

SAMTAL MED PROJEKTCHEF/ENHETSCHEF

 • Vilka ska kallas in?
 • Var ska vi samlas?
 • När ska mötet ske?

 

RING IN KRISLEDNINGEN

 • Ring till de som ska delta.
 • Meddela tid och plats för första möte.
 • Be alla ta med sin dator.
 • Här hittar du kontaktuppgifter.
 • Skicka sms till de som du inte når direkt och be om bekräftelse.
 • Skicka motsvarande information till projektchef/enhetschef med besked om vilka som kommer.

 

ETABLERA KRISLEDNINGSRUMMET

 • Ta fram krisledningspärm.
 • Sätt upp mall för lägesbild.
 • Sätt upp kristavlan.
 • Se till att teknisk utrustning är igång.

 

INFORMERA TRAFIKFÖRVALTNINGENS TIB

 • Ring 070-786 46 05 eller 070-786 46 06.
 • Meddela följande
  - Händelse
  - Prognos
  - Omfattning
  - Konsekvens för andras verksamheter

 

LÄGESAVSTÄMNING 1 - ETABLERA EN FÖRSTA LÄGESBILD

Klargör allas roller och ansvar under mötet.

Säg till alla att stänga av sin telefon under mötet, alternativt lämna telefonen till någon annan för passning under mötet.

Mall för lägesbild


FAKTA OCH INFORMATION

 • Vad har hänt?
  - Beskrivning av händelsen.
  - Konsekvenser (ex. personella, materiella, ekonomiska, förtroendemässiga).
  - Kommunikativt läge (ex. mediabevakning, sociala medier).

 

 • Vilka åtgärder har vi vidtagit?
  - Strategiskt.
  - Operativt.
  - Kommunikativt.

 

PROGNOS

 • Vad tror vi om utvecklingen?
  -
  Övergripande konsekvenser.
  - Opinionsmässig eller mediemässig utveckling.
  - Åsikter och frågor från berörda.
  - Behov av beslut.
  - Samverkansbehov.
  - Juridiska effekter.
  - Behov av ytterligare information.
  - Vilka centrala antaganden har gjorts?

 

INRIKTNING OCH ÅTGÄRDER

 • Vilken är vår strategiska inriktning?
 • Vilka åtgärder planerar vi att genomföra?
  - På kort och lång sikt
  - Utse ansvarig
  - Fastställ tidsplan

 

KOMMUNIKATION 

 • Vad ska kommuniceras?
  - internt
  - externt
  - talesperson
  - vilka kanaler ska användas för informationsdelning

 

 • Se till att logg upprättas, mall

 

 • Se till att "att göra lista" upprättas, mall

 

 • Bestäm tid för nästa möte

 

LÄGESAVSTÄMNING 2, 3, 4...

 • Statusrapport
  - Har något nytt inträffat?
  - Laget runt, max 2 min/per pers.

 

 • Rapportering av åtgärder enligt "att göra listan"
  - Laget runt, max 2 min/person.

 

 • Uppdatering av prognos
  - Behov av beslut
  - Laget runt, max 2 min/person.

 

 • Inriktning och åtgärder
  - Uppdatera "att göra listan".

 

 • Kommunikation
  - Beslut om inriktning och åtgärder

 

 • Bestäm tid för nästa möte

 

 • Se till att lägesbild och logg uppdateras

 

 • Bedöm behov av bemanning och service

Följ denna loop tills du och din projekt-/enhetschef bedömer att läget har normaliserats. 


VID AVSLUTNING AV KRISLEDNINGSARBETET

 • Säkerställ dokumentation och uppföljning av krisledningsarbetet

 • Sammankalla krisledningsgruppen för utvärdering inom en vecka