Hoppa till huvudinnehåll

Arbeten i Sickla

Det pågår två arbeten för Blå linje till Nacka i Sickla. Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. Vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga. 

Sickla/Värmdövägen, arbetstunnel

I Sickla ska vi bygga en arbetstunnel från ett bergrum vid Värmdövägen, mitt emot Saltsjöbanans Nacka station. Arbetstunneln behövs för att bygga station Sickla och den anslutande spårtunneln. Arbetet med arbetstunneln och arbetsområdet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Vi börjar med att göra i ordning ytorna där arbetsområdena ska ligga. Områdena hägnas först in med staket och därefter byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten. Just nu pågår arbeten vid bergrummet och bland annat river vi en betongportal och rensar bort berg. Det innebär att berg och betong knackas bort vilket kan orsaka höga ljudnivåer i området. Arbetet vid bergrummet görs på vardagar kl.07-19.

Kommande påverkan vid sprängningsarbeten
Sprängningar börjar preliminärt under sommaren. Inledningsvis kommer sprängningarna att ske vid fasta tider och trafik på Värmdövägen och anslutande vägar kommer att stoppas under max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle.

Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Gång- och cykeltrafik kommer att stoppas förbi området i samband med sprängningarna. Mer information kommer att uppdateras på den här sidan innan sprängningarna börjar.

Övrig påverkan på trafiken
Värmdövägen har tillfälligt dragits om förbi arbetsområdet och gång- och cykeltrafiken har samlats på den södra sidan av vägen. Gång-och cykeltrafik, bussar, bilar och övrig trafik kommer att kunna passera förbi arbetsområdet under hela byggtiden. Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via Värmdövägen.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Våren/sommaren 2020
Berg- och betongknackning: Juni-juli
Sprängningsarbete: Startar sommaren 2020

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Sickla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2020-06-22


Sickla industriväg/Smedjegatan, Sickla stationshus

I Sickla kommer tunnelbanan att få två entréer i ett nytt stationshus. En entré kommer att ligga i anslutning till Saltsjöbanan och Tvärbanan. Den andra entrén kommer att ligga vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan.

Ytterligare två entréer kommer att byggas i Sickla, en vid Alphyddevägen och en vid Sickla köpkvarter.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.

Sickla stationshus
Arbetet med Sickla stationshus utförs av Veidekke på uppdrag av Atrium Ljungberg och Region Stockholm. Med stöd i befintlig detaljplan pågår grundläggningsarbeten för stationshuset. Bland annat förbereds biljetthall och rulltrappsschakt för tunnelbanan.

Atrium Ljungberg är byggherre och ansvariga för stationshuset, men arbetet med rulltrappsschakt och biljetthall för tunnelbanan görs i nära samarbete med oss på Region Stockholm. Atrium Ljungberg planerar att stationshuset ska stå klart 2024. Trafikstart för tunnelbanan är planerad till 2030.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar. En ny detaljplan med en utökad byggrätt arbetas för närvarande fram hos Nacka kommun. Läs mer om Sickla stationshus hos Nacka kommun och Atrium Ljungberg.

Kontakt
Frågor eller synpunkter angående det pågående arbetet med Sickla stationshus besvaras av Atrium Ljungberg på e-post: info@al.se eller telefon: 08-615 89 00
.

Preliminär tidplan grundläggningsarbeten

  • Spontning: mars 2020 – juni 2020
    (nerdrivning av stödkonstruktioner i marken)
  • Sprängningar och borrning: augusti 2020 – maj 2021

Påverkan från kommande sprängningsarbeten
Sprängningar för stationshuset startar preliminärt i början av augusti. Sprängningarna kommer att ske på vardagar kl.10 och 14. Vi har också en reservtid kl.15 som kommer att användas vid beho
v. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningsarbetet planeras pågå i cirka 9 månader, till maj 2021.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vid varje sprängtillfälle kommer trafik på närliggande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas.

Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. 

Övrig påverkan på trafiken
Under arbetet med stationshuset kommer trafiken tillfälligt att behöva ledas om men kollektivtrafik, bilister och cyklister ska kunna passera till, från och förbi arbetet under hela byggtiden. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning!

Även Nacka kommun utför arbeten på Sickla industriväg. Läs mer om arbetet hos Nacka kommun.

Informationen uppdaterad 2020-06-18