Skip to main content

Arbeten i Sickla

Det pågår två arbeten för Blå linje till Nacka i Sickla. Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. Vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga. 

Arbetstunnel Värmdövägen, Sickla

I Sickla ska vi bygga en arbetstunnel från ett bergrum vid Värmdövägen, mitt emot Saltsjöbanans Nacka station. Arbetstunneln behövs för att bygga station Sickla och den anslutande spårtunneln. Arbetet med arbetstunneln och arbetsområdet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för arbetstunneln. Bergborrningarna görs först för att täta och förstärka berget. Därefter borrar vi borrhål som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunneln.

Sprängningsarbeten
Sprängningar för arbetstunneln kan ske måndag-fredag cirka kl.10.40, 12.40 och 14.40, samt cirka kl.18.20 måndag-torsdag. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Tiderna gäller fram till i höst och därefter fortsätter sprängningarna längre in i berget och vi kommer inte att ha fasta sprängtider.

Så länge vi har fasta sprängtider kommer trafik på Värmdövägen och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Saltsjöbanans tidtabell påverkas inte av sprängningsarbetet men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med de inledande sprängningarna. Gång- och cykeltrafik kommer också att stoppas förbi området. 

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Det är även möjligt att få sprängvarning via SMS cirka 30 minuter före varje sprängning för arbetstunneln.

Tidplan
Arbetsområdet görs i ordning: Pågår
Bergborrning: Pågår
Sprängningsarbete: Pågår

Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Sickla. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2020-09-04


Sickla stationshus

I Sickla kommer tunnelbanan att få två entréer i ett nytt stationshus. En entré kommer att ligga i anslutning till Saltsjöbanan och Tvärbanan. Den andra entrén kommer att ligga vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan.

Ytterligare två entréer kommer att byggas i Sickla, en vid Alphyddevägen och en vid Sickla köpkvarter.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.

Sickla stationshus
Arbetet med Sickla stationshus utförs av Veidekke på uppdrag av Atrium Ljungberg och Region Stockholm. Med stöd i befintlig detaljplan pågår grundläggningsarbeten för stationshuset. Bland annat förbereds biljetthall och rulltrappsschakt för tunnelbanan.

Atrium Ljungberg är byggherre och ansvariga för stationshuset, men arbetet med rulltrappsschakt och biljetthall för tunnelbanan görs i nära samarbete med oss på Region Stockholm. Atrium Ljungberg planerar att stationshuset ska stå klart 2024. Trafikstart för tunnelbanan är planerad till 2030.

Gällande detaljplan tillåter en byggnad på fem våningar. En ny detaljplan med en utökad byggrätt arbetas för närvarande fram hos Nacka kommun. Läs mer om Sickla stationshus hos Nacka kommun och Atrium Ljungberg.

Kontakt
Frågor eller synpunkter angående det pågående arbetet med Sickla stationshus besvaras av Atrium Ljungberg på e-post: info@al.se eller telefon: 08-615 89 00
.

Sprängningsarbeten
Sprängningar för Sickla stationshus kan ske under följande dagar och tider:

Måndag–torsdag
10.14–10.17 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning). 
14.12–14.15 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.33 – 14.36 (avspärrning sker ca.
 5 minuter innan sprängning).

Fredag
10.14–10.17 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.12 – 14.15 (avspärrning sker ca.
 5 minuter innan sprängning).

Vilka dagar sprängningarna görs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningsarbetet planeras pågå till våren 2021.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vid varje sprängtillfälle kommer trafik på närliggande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Det gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas.

Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte av sprängningarna men perrongen på Sickla station kommer att tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Planerar du att åka ungefär vid de tidpunkter då sprängningar kan ske är det bra om du kan vara ute i god tid och ha lite extra marginal för din resa.

Tidplan
Bergborrning: Pågår
Sprängningsarbete: Pågår

Övrig påverkan på trafiken
Under arbetet med stationshuset kommer trafiken tillfälligt att behöva ledas om men kollektivtrafik, bilister och cyklister ska kunna passera till, från och förbi arbetet under hela byggtiden. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning!

Även Nacka kommun utför arbeten på Sickla industriväg. Läs mer om arbetet hos Nacka kommun.

Informationen uppdaterad 2020-09-07