Skip to main content

Checklista - Projektchef/enhetschef

Här hittar du allt du som projektchef/enhetschef ska göra steg för steg vid en allvarlig händelse.

________________________________

Bedömning

1. Vid olycka, säkerställ att 112 kontaktats.

 

2. Inhämta senaste statusläge från den som kontaktar dig:

 • Vad har hänt?
 • Var skedde det?
 • Är några skadade, allvarligt skadade eller döda? Hur många?
 • Är min egen personal drabbad?
 • Materiella skador? På vad?
 • Påverkas trafiken, väg och spår?
 • Rapporterar media eller är media på plats?
 • Finns andra påverkade eller berörda? Företag, entreprenörer, boende, resenärer, förvaltning.

 

3. Kontakta din avdelningschef

 • Informera om vad som hänt.
 • Avgör tillsammans om arbetet ska ske i ordinarie organisation, eller om det behövs resurser utöver det vanliga. Det vill säga om ni ska gå upp i beredskapsläge (stabs-, förstärknings- och katastrofläge).
 • Vid beredskapsläge Stab, enas om vilka resurser som ska ingå i gruppen. 
 • Vid beredskapsläge förstärknings- och katastrofläge, enas om vilkas specialister som behövs utöver grundbemanningen i beredskapsläget.
 • Grundbemanning i förstärknings- och katastrofläge = projektchef, krisledare, projektledare närområdeskommunikation, loggförare och servicefunktion.
 • Specialistfunktioner = till exempel projektledare, byggledare/kontaktperson på plats, arbetsmiljöhandläggare.


Aktivering av beredskapsläge

 • Kontakta din krisledare. Här hittar du kontaktuppgifter.
 • Informera kort om situationen.
 • Bestäm tid för första möte.
 • Be krisledaren ringa in din krisgrupp till krisrummet på ditt kontor.
 • Dokumentera beslutet. Blankett finns i krispärmen i krisrummet och ska skrivas under av dig.

 

Stöd till våra anställda/inhyrd personal
Om någon blivit skadad eller förolyckats bör du:

 • Samla alla inblandade och låt ingen gå direkt hem.
 • Låt alla få möjlighet att kontakta en anhörig.
 • Ordna socialt kontaktnät efter arbetstid i form av telefonkedja eller dylikt.
 • Bestäm tid att ses påföljande dag.
 • Behöver någon stöd med praktiskt som förskolehämtning eller annat?
 • Kontakt Feelgood, 020-24 73 65, dygnet runt, alla dagar.


Lägesavstämning 1

 • Hälsa gruppen välkommen.
 • Presentera alla och deras respektive roller kort.
 • Lämna över ordet till krisledaren som leder mötet.
 • Fatta nödvändiga beslut under mötet.

 

Kontakta avdelningschef

 • Rapportera aktuellt läge och vidtagna åtgärder, utgå från den lägesbild som upprättats på lägesavstämningen.
 • Avgör tillsammans om arbetet ska fortsätta som ni kommit överens om eller om ni ska eskalera eller avveckla.

 

Lägesavstämning 2, 3, 4...

 • Delta i mötet.
 • Fatta nödvändiga beslut.

Följ denna loop tills du och din avdelningschef bedömer att läget har normaliserats.


Utvärdering

 • Säkerställ att krisledaren genomför en utvärdering av arbetet med gruppen inom en vecka efter avslutat beredskapsläge.

Stödfrågor

Vad har hänt och vem/vilka/vad har drabbats?  

När och var inträffade skadan/händelsen?  

Vem tog emot och hur rapporterades händelsen?  

Hur omfattande är skadorna/riskerna?  

Vilka åtgärder är vidtagna och vilka planeras? 

Vilka konsekvenser medför händelsen på:  

· Kort sikt?  

· Lång sikt?  

Vilka risker finns i den fortsatta händelseutvecklingen?  

Vad är orsaken till skadan/händelsen? 

Finns det risk för påverkan på miljön/är farliga ämnen inblandade?  

Vilka behov av samverkan finns internt inom projektet/förvaltningen?  

Vilka resurser ur landstinget är ianspråktagna? 

Vilka externa aktörer är aktiverade och vilket behov av samverkan finns (entreprenörer, räddningstjänst, polis etc)?  

Finns det behov av stöd i egen organisation och i så fall vad och bedömd omfattning?  

Vad har gjorts för att minimera effekten av skadan/händelsen?  

Bedöm händelsens varaktighet. 

Vem vilka känner till händelsen?  

Vilket medieintresse kan skadan/händelsen orsaka?  

Vilka informationsinsatser är vidtagna? 

Intern information (kanaler, tidpunkter etc). 

Extern information (tid, plats, ansvarig etc).  

Mediekontakter och talesperson.   

Nästa lägesrapport (tid, plats och hur).