Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför.
Här gör vi förberedande arbeten i sommar:

Sockenplan: Preliminär tidplan: juni 2017–vår 2018. Vi gör ledningsomläggningar utmed Palmfeltsvägen och Enskedevägen. Vi förbereder även flytt av en nätstation, en liten byggnad, som placeras nära Enskede gårds gymnasium. En del av arbetet utförs under sommaren för att minska störningar runt skolan, men helt klara beräknar vi vara först våren 2018. 
Sickla: Preliminär tidplan: juni–december 2017. Vi utför ledningsomläggningar utmed Värmdövägen och Alphyddevägen. En del av arbetet utförs under sommaren för att minska störningar runt Maestroskolan, men helt klara beräknar vi vara först i vinter.
Järla: Preliminär tidplan: juni–december 2017. I sommar gör vi ledningsomläggningar utmed Järla Östra skolväg. Vi flyttar även cykelvägen väster om brandstationen och förbereder en etableringsplats inför byggtiden. Utanför Järla sporthall gör vi i ordning en ny väg för biltrafik. En del av arbetet utförs under sommaren för att minska störningar runt skolorna i området, men helt klara beräknar vi vara först i vinter
.

Ledningsomläggningar

Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.


Kontroller inför byggnationer

Kontrollprogram i utredningsskedet
Redan i utredningsskedet genomför vi omfattande mätningar av nuvarande grundvattennivåer och eventuella sättningsrörelser i mark och byggnader. Nu kommer vi att utöka denna kontroll för att ha ett bra underlag inför byggtiden, då vi vill kunna övervaka att vår verksamhet inte innebär några skador på omgivningen.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Detta är ett arbete som dock ligger långt fram i tiden och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i sinom tid.