Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför.
Här gör vi förberedande arbeten:

Sockenplan: Vi gör ledningsomläggningar utmed Palmfeltsvägen och Enskedevägen. Vi förbereder även flytt av en nätstation, en liten byggnad, som placeras nära Enskede gårds gymnasium. För att kunna genomföra flytten av ledningar behöver vi spränga bergmassa i marken. Arbetet planeras att utföras dagtid, måndag till fredag. Vid avsteg från den planen informeras alltid närboende i förväg. Framkomligheten på Enskedevägen kommer att vara begränsad under vissa perioder. En del av arbetet utförs under sommaren för att minska störningar runt skolan, men helt klara beräknar vi vara först våren 2018.

Sickla: 
10-11 oktober utförs nattarbeten på Värmdövägen. Vägen är öppen för trafik under hela perioden även om framkomligheten kan bli något begränsad. Vi återställer vägen med ny asfalt efter ledningsomläggningar.
Juli-december 2017 utför nya tunnelbanan ledningsomläggningar utmed Värmdövägen och Alphyddevägen. I vanliga fall arbetar vi dagtid 07.00
19.00, men när vi ska jobba på Värmdövägen behöver vi arbeta nattetid. Just nu pågår arbetet med att lägga ner ledningar och återställa asfalten på Värmdövägen. Vägen är öppen under hela perioden även om framkomligheten kan bli något begränsad. Under sommaren har vi lagt om ledningar utmed Värmdövägen. Inom kort påbörjas nästa etapp, med omläggning av el- och fiberledningar utmed Alphyddevägen. Blir nattararbeten aktuella i det området uppdaterar vi informationen med aktuella datum. 

Järla: Augusti-december 2017 gör nya tunnelbanan ledningsomläggningar utmed Järla Östra skolväg. Vi flyttar även cykelvägen väster om brandstationen och förbereder en etableringsplats inför byggtiden. Utanför Järla sporthall gör vi i ordning en ny väg för biltrafik. Arbetet utförs i regel 07.0019.00. Vid avsteg från den planen informeras närboende i förväg. Från måndag 21 augusti och cirka 6 veckor framåt stängs delar av Järla Östra skolväg av för biltrafik. Gångtrafikanter kommer att kunna använda vägen på ett säkert sätt även under de veckorna. Biltrafiken omleds via Birkavägen och Järneksvägen. 

Ledningsomläggningar

Vad är ledningsomläggningar?
Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.


Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden till Nacka och söderort. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.