Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför.
Här gör vi förberedande arbeten:

Sundstabacken: 8 januari till 31 mars genomför vi förberedande arbeten i Sundstabacken. Arbetet utförs måndag till fredag, 06.00–19.00. Delar av arbetet kan behöva utföras nattetid. Då informerar vi alltid närboende i förväg. Vi förstärker och breddar bilväg och gångväg och bygger ett bullerplank. Vägarna kommer att hållas öppna under hela byggtiden även om framkomligheten blir något begränsad. Vi lägger också om ledningar. Arbetet består av att gräva upp ett schakt, flytta ledningar och återställa marken. Sprängning kommer att utföras vid behov.

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar vi på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. Vi förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen. Nya tunnelbanans arbeten beräknas pågå fram till december 2019. 

Sickla: Från juli 2017 till och med mars 2018 utför nya tunnelbanan ledningsomläggningar utmed Värmdövägen och Alphyddevägen. I vanliga fall arbetar vi dagtid 07.00–19.00. Under perioden 5 till 16 mars kan nattarbeten eventuellt utföras på Värmdövägen när vi ska korsa Alphyddevägen. Vägarna är öppna för trafik under hela perioden även om framkomligheten kan bli något begränsad.

Sockenplan:
Under februari-mars sker arbeten vid korsningen Sockenvägen/Enskedevägen vilket kan leda till begränsad framkomlighet. 

Juli 2017 till våren 2018 utför nya tunnelbanan ledningsomläggningar utmed Palmfeltsvägen och Enskedevägen. Vi förbereder även flytt av en nätstation, en liten byggnad, som placeras nära Enskede gårds gymnasium. För att kunna genomföra flytten av ledningar behöver vi spränga i viss omfattning. Arbetet planeras att utföras dagtid, måndag till fredag mellan 7.00-19.00. Vid avsteg från den planen informeras alltid närboende i förväg. Framkomligheten på Enskedevägen kommer att vara begränsad under vissa perioder. 

  

Ledningsomläggningar


Vad är ledningsomläggningar?
Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.

Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden till Nacka och söderort. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.