Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Diarienummer
AKTNR 10-5962
Här hittar du information om arbeten som pågår i området kring utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort.
Kontroller inför byggnationer
Kontrollprogram i utredningsskedet

Redan i utredningsskedet genomför vi omfattande mätningar av nuvarande grundvattennivåer och eventuella sättningsrörelser i mark och byggnader. Nu kommer vi att utöka denna kontroll för att ha ett bra underlag inför byggtiden, då vi vill kunna övervaka att vår verksamhet inte innebär några skador på omgivningen.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Detta är ett arbete som dock ligger långt fram i tiden och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i sinom tid.

2017-04-11