Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet

Miljöbild jordglob
Hållbarhetsfrågorna genomsyrar allt arbete med nya tunnelbanan, från planering och byggfas till när trafiken är i gång. Från 2017 har Stockholms läns landsting ett nytt miljöprogram som styr arbetet.

Nya tunnelbanan ska tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Tydliga mål, struktur och uppföljning är nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete liksom kompetenta och medvetna medarbetare.

Genom att ställa krav på material, utformning och arbetsmetoder i upphandlingar kan utbyggnadens påverkan på miljön minskas. Men kraven gäller också social och ekonomisk hållbarhet, till exempel krav på arbetsmiljö och affärsetik. Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas.

Resenärerna i centrum
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det centralt att nya tunnelbanan blir till nytta för många människor och bidrar till nya resvanor. Därför sätter vi resenären och människors behov i centrum när vi planerar utbyggnaden. I det arbetet är dialog och samverkan med olika resenärsgrupper viktigt för att fånga upp önskemål och behov. Vår målsättning är att nya tunnelbanan blir tillgänglig och trygg för alla resenärer.


En trygg och säker miljö under byggtiden
En viktig social aspekt är barns behov och perspektiv eftersom utbyggnaden av tunnelbanan kommer pågå under en lång tid i förhållande till ett barns uppväxt.

I planeringen samlar vi in fakta och för dialog med barn i närområdet. Vad är viktigt för dem när vi bygger tunnelbanan? Hur ser deras skolvägar ut? Det hjälper oss att utforma säkra och trygga miljöer för alla, där även barn kan röra sig självständigt.

Läs mer i: 
Stockholms läns landstings miljöprogram 2017-2021
Förvaltning för utbyggd tunnelbanas hållbarhetsstrategi