Hoppa till huvudinnehåll

Tidplan för tunnelbana till Barkarby

Denna tidplan är preliminär och förutsätter att vi får våra tillstånd på plats i tid och att våra planer inte överklagas.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om utbyggnad av tunnelbanan.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  1. Lokaliseringsutredning beslutas

   Lokaliseringsutredningen godkänns av Landstinget. Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika förslag på möjliga sträckningar och stationslägen.

   Visa underlag
  2. Markundersökningar påbörjas

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  3. Samråd

   Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

   Visa underlag
  4. Tillståndsansökan miljödom

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vårens genomgång har resulterat i mindre och större förändringar. Ett kompletterande samråd med möjlighet att lämna synpunkter på dessa förändringar genomförs under hösten.

   Visa underlag
  2. Tillståndsansökan

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i slutet av 2016. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

   Visa underlag
  1. Granskning av järnvägsplan

   De färdiga förslagen på sträckning och stationer i järnvägsplanen ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

  2. Förberedande arbeten

   Förberedande arbeten utförs. Till exempel ledningsarbeten och iordningsställan av arbetsområden.

  3. Miljödom

   Mark- och miljödomstolen beräknas fatta beslut vid årsskiftet 2017/2018. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet.

  1. Järnvägsplan fastställs

   Järnvägsplan fastställs av Trafikverket. Om den inte överklagas vinner den laga kraft.

  2. Upphandling

   I början av 2018 påbörjar vi våra upphandlingar av de stora entreprenaderna.

  3. Byggstart

   Beräknad byggstart tidigast 2018 om våra planer inte överklagas.

  4. Byggtid

   Vi beräknar att bygget av nya tunnelbanan till Barkarby tar cirka sex år. Det kommer att märkas när vi bygger nya tunnelbanan. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden.

   Visa underlag