Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället ska involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ska ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av linjen Akalla-Barkarby, från Stockholmsförhandlingen fram till vad som pågår just nu.
Miljöprövning 2017 (komplettering)

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen när den är inlämnad för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka under december 2015. Komplettering av ansökan gjordes i december 2016. Nedan finner du alla aktuella handlingar i ansökan.

Komplettering juni 2017
PDF iconYttrande
PDF iconInnehållsförteckning
PDF icon1: Förundersökningsrapport Hydrogeologi
PDF icon
2: Förundersökningsrapport Berg
PDF icon2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 1-4
PDF icon
2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 5-8
PDF icon2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 9
PDF icon2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 10-16
PDF icon3: Infiltrationstest vid Akalla
PDF icon4: Ledningsinventering
PDF icon5: Redovisning avseende kända energibrunnar och gräns för influensområde
PDF icon6: Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer
PDF icon7: Karta över planerade anläggningar för sökt verksamhet
PDF icon8: Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden
PDF icon9: Kontrollprogram grundvatten
PDF icon10: Konsoliderad version av villkorsförslag

Komplettering december 2016
Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
Rådighetsavtal
Fastighetsförteckning
Sakägarförteckning
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
PM Hydrogeologi (23 MB)

Bilaga till MKB
Bilaga B1. Masshanteringsplan
Bilaga B2. Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
Bilaga B3. Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Bilaga B4. Samrådsredogörelse

Kompletterande samråd 2016

Under denna rubrik har vi samlat det material som ingick i det kompletterande samråd för järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken som pågick 3 oktober till den 28 oktober 2016.

Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Plankartor
Profiler
Sektioner
Fastighetsförteckning

Beslut om lokalisering 2015

I mars 2015 tog landstinget beslut om var stationerna ska placeras och om spårkorridor. Beslutet fattades av politikerna i landstingsstyrelsen.

Samråd 2015

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.

Akalla-Barkarby - Planbeskrivning (4 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Akalla-Barkarby - Permanenta markanspråk
Akalla-Barkarby - Tillfälliga markanspråk
Akalla-Barkarby - Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan (4 MB) redovisar påverkan på de värden som identifierats i området. Det kan handla om natur- och kulturmiljö och andra miljöaspekter som bedöms kunna påverkas av projektet, till exempel luft och buller.
Akalla-Barkarby - Övergripande gestaltningsprogram (8 MB) beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut.
Akalla-Barkarby - Samrådsredogörelse sammanfattar och besvarar de yttranden som inkommit under det förra samrådet hösten 2014.
 
Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Akalla-Barkarby - Miljökonsekvensbeskrivning ansökan tillstånd miljöbalken (5 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Samråd om lokalisering 2014 - 2015

Den första delen i planläggningsprocessen var en lokaliseringsutredning där vi tillsammans med Järfälla kommun och Stockholms stad studerade olika alternativa stationslägen och sträckningar. Det första samrådet med allmänheten och berörda genomfördes under perioden 22 oktober och 16 november 2014.
 
Lokaliseringsutredningen 2015
Akalla-Barkarby - Lokaliseringsutredning
Akalla-Barkarby-Bilaga1 - Beslut betydande miljöpåverkan (2 MB).
Akalla-Barkarby - Bilaga2 Samrådsredogörelse
 
Samrådsmaterial hösten 2014

Akalla-Barkarby-Inbjudan, samråd 2014-10-08 (3 MB).
Akalla-Barkarby-Samrådsfolder (8 MB).
Akalla-Barkarby-Samrådsfolder, utskriftsversion (7 MB).
Akalla-Barkarby-Miljö, naturvärden, friluftsliv (1 MB).
Akalla-Barkarby-kulturmiljöer (12 MB).
Akalla-Barkarby-Miljö, bygg, drift
Akalla-Barkarby-Miljö, påverkan, grundvatten (2 MB).
Så byggs tunnlarna (2 MB).

Beslut om åtgärdsvalsstudie och idéstudie 2014

Beslut om åtgärdsvalsstudie och idéstudie av tunnelbana till Barkarby behandlades i trafiknämnden den 11 februari 2014.
Akalla-Barkarby - Beslut om åtgärdsvalsstudie, idéstudie, kollektivtrafik, Barkarby

2013 års Stockholmsförhandling

Under 2013 förhandlade regeringens representanter, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om utbyggnad av tunnelbanan och 78 000 nya bostäder. I november enades de och fattade beslut. Läs mer om Stockholmsförhandlingen.