Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en järnvägsplan?

För att få bygga tunnelbana måste det finnas en fastställd och laga kraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, hur tunnelbanan ska byggas och vilka markanspråk som krävs.

Järnvägsplanen tas fram enligt en lag­reglerad process där enskilda och övriga som berörs, involveras via till exempel inbjudan till samråd och granskning, för att ges möjlighet att tycka till om planen. 
 

Fastställelse av järnvägsplan
Trafikverkets avdelning Planprövning har till uppgift att pröva järnvägsprojek­tet mot gällande lagstiftning och bedöma om järnvägsplanen kan fastställas. Planen ska ha ett visst innehåll och följa en process. Trafikverket kontrollerar att nödvändiga handlingar finns med och att de formella kraven är uppfyllda. Till exempel att vi följt den demokratiska processen som bland annat innebär dia­log med boende i området, övrig berörd allmänhet, organisationer, kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter.

En mängd olika saker avgör om tunnelbanan kan byggas. Bedömningen i stort avser hur avvägningarna har gjorts mellan de enskilda och allmänna intressena som berörs och hur resultatet överensstämmer med lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter ska minimeras. Intrång på omgivande fastig­heter och omgivningspåverkan som bland annat buller och vibrationer är en viktig parameter. En annan är att projek­tet är finansierat och att byggstart kan ske inom järnvägsplanens giltighetstid.
 

Detaljplan krävs
Eftersom järnvägsplanen hänger tätt ihop med kommunernas detaljplaner så måste järnvägsplanen kunna genom­föras utan att den strider mot detaljplanerna. Därför tar kommunen fram en detaljplan för själva tunnelbanan på de platser där det är detaljplanelagt idag, så att tunnelbana tillåts i dessa områden. Denna detaljplan följer samma tidplan som järnvägsplanen och samråd och granskning sker samtidigt.

 

Hur lång tid tar det?
Normalt fastställer Trafikverket merparten av de inkomna planerna inom sex månader. Handläggningstiden kan variera beroende på planens karaktär och omfattning samt om det kommit in många synpunkter. Det är ett digert material som ska gås igenom där infor­mation om hur vi har tagit hand om de synpunkter som kommit in, är en viktig punkt.

 

Tidplaner
Här kan du se tidscheman för de olika utbyggnadsprojekten: 
Tunnelbana till Nacka och söderort
Tunnelbana till Arenastaden 
Tunnelbana till Barkarby
Utbyggnad av depån i Högdalen

2017-08-08