Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Diarienummer
AKTNR 64-5775
Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Gula linjen från Arenastaden till Hagastaden.
 
Kompletterande samråd 2017

Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.

PDF iconSamrådsredogörelse Arenastaden
Samrådshandling
Hagalund A3
Hagastaden A3
Fastighetsförteckning

Kompletterande samråd 2016

Under perioden 26 oktober till 15 november hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden.

PDF iconSamrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar och en miljökonsekvensbeskrivning.

Läsanvisning
Planbeskrivning
Planbeskrivning - bilaga 1
Fastighetsförteckning
Plankartor bladindelning
Plankartor med permanent markanspråk Del 1
Plankartor med permanent markanspråk Del 2
Plankartor med permanent markanspråk Del 3
Plankartor med permanent markanspråk Del 4
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 1
Plankartor med tillfälligt nyttjanderätt Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 1
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 2
Tvärsektioner permanent markanspråk Del 3

Miljökonsekvensbeskrivning
Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser
Olycksrisker
Hälsopåverkan av tunnelluft

Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Samråd 2015/2016

Under perioden 2 december 2015 till 15 januari 2016 anordnade vi ett andra samråd för Gula linjen från Arenastaden till Hagastaden.

Samrådsredogörelse Arenastaden

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.

Läsanvisning
Planbeskrivning (5 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Plankartor bladindelning - del 1 (8 MB)
Plankartor med permanenta markanspråk - del 2 (10 MB)
Plankartor med tillfälliga markanspråk - del 3 (9 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (5 MB)
Samrådsredogörelse

Det övergripande gestaltningsprogrammet beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut:
Gestaltningsprogram del 1 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 2 (8 MB)
Gestaltningsprogram del 3 (9 MB)
Gestaltningsprogram del 4 (4 MB)

Underlagsrapporter till miljökonsekvensbeskrivning:
Byggskedets påverkan, effekter och konsekvenser (4 MB)
PM Olycksrisker - Underlagsrapport till MKB (8 MB)

Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken (4 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella. 
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken - Bilaga

Övriga handlingar:

PM Kulturmiljö och stadsbild - Underlagsrapport till MKB (5 MB)
Prognoser Gul linje (1 MB)
PM Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana - Underlagsrapport till MKB
Sammanfattande Trafikanalys Gul Linje (4 MB)
Social konsekvensbeskrivning (3 MB).

Lokaliseringsutredning 2015

Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

Lokaliseringsutredning (8 MB)

Samråd 2014

Under perioden 17 november till 14 december 2014 hade vi ett första samråd då vi informerade om den planerade utbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden.

Störningar i bygg och driftskedet
Påverkan på miljö, kulturmiljöer och grundvatten
Samrådsfolder
Samrådsfolder - utskriftsversion
Så bygger vi tunnlarna

Efter samrådet sammanställdes de synpunkter som kom in:

Samrådsredogörelse (1 MB)

2013 års Stockholmsförhandling

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

Läs mer om Stockholmsförhandlingen

2017-03-20