Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2017 gör vi markundersökningar i projekteringssyfte och kontroller för att samla in bakgrundsdata innan våra byggarbeten startar.

Markundersökningar
Innan utbyggnaden startar behöver vi göra flera markundersökningar för att säkerställa bergets kvalitet och jordlagrens mäktighet och beskaffenhet. Resultatet kommer att ligga till grund för projekteringen av utbyggnaden av tunnelbanan.

Kontrollprogram
Före, under och efter byggtiden kontrollerar vi att omgivningen inte påverkas av våra arbeten. Detta gör vi genom att:

  • Installera mätrör i energi-/bergvärmebrunnar för kontinuerlig mätning av grundvattennivåer. Fastighetsägare kontaktas alltid innan vi utför arbetena.

  • Installera så kallade markpeglar där jorden består av lera och där det finns sättningskänsliga anläggningar (så som byggnader, ledningar, vägar med mera). De ger oss möjlighet att mäta eventuella pågående sättningar med stor precision.

  • Installera så kallade sättningsdubb på byggnader som klassas som känsliga för sättningar. De sätts vanligtvis i husets grund och gör att vi kan mäta eventuella pågående sättningar med stor precision. Fastighetsägare kontaktas alltid innan vi utför arbetena.

Hur påverkar arbetet dig i närområdet?
Buller eller andra störande ljud kan förekomma under arbetet. Har du frågor om pågående arbeten  eller har allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta förvaltningen för utbyggd tunnelbana, tel. 08-737 25 00.