Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här arbetar vi just nu

Just nu genomför vi inga arbeten.

Geotekniska undersökningar
Innan vi börjar bygga tunnelbanan genomför vi provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.

Hur påverkar det dig?
Buller eller andra störande ljud kan förekomma under arbetet. Har du frågor om pågående arbeten  eller har allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta kundtjänst, 08-600 10 00.