Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2018 gör vi markundersökningar i projekteringssyfte och kontroller för att samla in bakgrundsdata innan våra byggarbeten startar.

Byggnadsinventering i kvarteret Vasen vecka 10-12
Innan vi börjar bygga behöver vi undersöka fasaderna, fönster och omgivning på byggnader i närområdet. Eftersom kvarteret Vasen på Norra stationsgatan ligger nära en av våra framtida arbetstunnlar så kommer vi att inventera byggnaderna under vecka 10-12.

Byggnadsinventeringarna kommer att utföras av konsultfirman WSP på uppdrag av landstinget. I samband med byggnadsinventeringarna så kommer tekniker från WSP att inspektera byggnadernas fasader, fönster och ventilationsdon utvändigt. Detta innebär att de kommer att behöva gå nära fastigheter och byggnader som berörs för att fotodokumentera, men de kommer inte att behöva gå in i byggnader. Personalen kommer att ha varselväst med tydlig märkning WSP på ryggen. Personalen kommer också att ha legitimation ID06 på klädseln.

Kärnborrningar i Solna
Under vecka 8-10 kommer vi att genomföra kärnborrning på tre platser i Solna:

  • Hagalundsgatan 5-7
  • Åldermansvägen 19
  • Åldermansvägen 9

Undersökningarna genomförs genom att man borrar med en bergborrmaskin ned i berget till en viss nivå. Syftet är att få mer detaljerad information om bergmassans kvalitet.
I samband med undersökningarna kan det periodvis uppstå buller från våra borrmaskiner. Ljudnivån avtar kraftigt med avståndet från borrmaskinen. När borrningen är avslutad kommer ett mindre område vara avspärrat för vidare undersökningar. Dessa undersökningar orsakar inte buller.

Arbetet utförs av WSP på uppdrag av Stockholms läns landsting och pågår vardagar kl 07.00-17.00.

Fasadinventeringar i Hagalund vecka 9 och 10
Innan vi börjar bygga Gula linjen behöver vi undersöka fasaderna på de byggnader som ligger nära våra framtida arbetsområden. Fasadinventeringarna kommer att utföras i kvarteret Nordan den 7 mars och Rudviken 7 den 1 mars.  Fasadinventeringarna kommer att utföras av konsultfirman WSP

I samband med mätningarna så kommer det under korta stunder att sändas ut ett flerfrekvensljud mot byggnadens fasad.  Detta ljud kan komma att uppfattas av de boende i fastigheten. Ljudet är ofarligt men barn och djur kan störas av ljudet.

Kontroller inför utbyggnaden av Gula linjen

Geotekniska undersökningar
Innan vi börjar bygga tunnelbanan genomför vi provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.

Hur påverkar det dig?
Buller eller andra störande ljud kan förekomma under arbetet. Har du frågor om pågående arbeten  eller har allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta kundtjänst, 08-600 10 00.